Trafik Ceza Rehberi (2011) – OtoKriter
You Are Here: Home » Bilgi Bankası » Trafik » Trafik Ceza Rehberi (2011)

Trafik Ceza Rehberi (2011)

Trafik Ýhlalinin Konusu Kimlere Uygulanacaðý Ceza Miktarý ve Uygulayacak Kuruluþ Ceza Puaný (Sürücüler Ýçin) Belgelerin Geri Alýnmasý Belgelerin Ýptali Trafikten Men Araç Kullanmaktan Men Diðer Hususlar
Trafik Polisi Diðer Yetkili Cumhuriyet Savcýsý
Ýdari Para Cezasý 5252 sayýlý Kanunun 7. maddesine göre belirlenecek idari para cezasý
13 Yolun yapýmý ve bakýmý ile görevli kuruluþtan izin almadan ve trafik akýmý ile güvenliðini bozacak, karayolunu kullananlara ve araçlara zarar verecek veya yaya yollarýný trafiðe kapatacak þekilde karayolu yapýsýnda çalýþma yapmak, Uymayanlara 290,00 TL. Peþin 217,50 TL.. Tehlikeli durum ve engeller, bütün sorumluluk bunlarý yaratan kiþilere ait olmak üzere zabýtaca kaldýrýlýr, yapýlan masraflar sorumlulara ödetilir.
14 Karayolu yapýsý üzerine, trafiði güçleþtirecek, tehlikeye sokacak veya engel yaratacak, trafik iþaretlerinin görülmelerini engelleyecek veya güçleþtirecek þekilde bir þey atmak, dökmek, býrakmak vb, hareketlerde bulunmak ve karayolu yapýsý ve güvenlik tesisleri ile trafik iþaretlerine zarar vermek, yerlerini deðiþtirmek veya ortadan kaldýrmak. Uymayanlara 290,00 TL. Peþin 217,50 TL. Tehlike ve engeller, ilgili kuruluþlar ve zabýtaca ortadan kaldýrýlýr, bozukluk ve eksiklikler yolun yapým ve bakýmýndan sorumlu kuruluþça derhal giderilir, zarar karþýlýklarý ve masraflar sorumlulara ödetilir.
16 Karayolu dýþýnda, kenarýnda veya karayolu sýnýrý içinde izin almadan, trafik iþaretlerinin görünmelerini engelleyecek, anlamlarýný deðiþtirecek veya güçleþtirilecek, yanýltacak veya trafik için tehlike veya engel yaratacak þekilde levha, ýþýk ile aðaç, parmaklýk, direk vb. dikmek, koymak veya bulundurmak, Uymayanlara 2.975,00 TL. Peþin 2.231,25 TL. Bunlar, bütün sorumluluk ve giderler mal sahibine ait olmak üzere, yolun yapýmý, bakýmý iþletilmesi ile ilgili kuruluþça kaldýrýlýr.
17 Belediye sýnýrlarý dýþýndaki karayolu kenarýnda, izinsiz olarak yapý ve tesis yapmak, Uymayanlara 2.975,00 TL. Peþin 2.231,25 TL. Bunlar, yetkililerce durdurulacaðý gibi, Yönetmelikteki þartlar yerine getirilmeden iþletme izni verilmez ve baðlantý yolu, her türlü gider sorumlulara ait olmak üzere yolun yapým ve bakýmý ile ilgili kuruluþça ortadan kaldýrýlýr.
18 Belediye sýnýrlarý içindeki karayolu kenarýnda, izinsiz olarak yapý ve tesis yapmak, Uymayanlara 2.975,00 TL. Peþin 2.231,25 TL Bunlar, yetkililerce durdurulacaðý gibi, yönetmelikteki þartlar yerine getirilmeden iþletme izni verilmez ve baðlantý yolu, her türlü gider sorumlulara ait olmak üzere yolun yapým ve bakýmý ile ilgili kuruluþlarca ortadan kaldýrýlýr
20/1-a/1 Tescili zorunlu ve ilk tescili yapýlacak olan araçlarýn satýn alma veya gümrükten çekme tarihinden itibaren üç ay içinde tescili için; hurdaya çýkarýlma halinde çýkarýlýþ tarihinden itibaren 1 ay içinde tescilin silinmesi için; yazýlý olarak ilgili tescil kuruluþuna baþvurmamak, Araç sahiplerine 140,00 TL. Peþin 105,00 TL.. Tescil yapýlýncaya kadar Tescil yapýlmadan trafiðe çýkarýlan araçlar, tescil yapýlýncaya kadar trafikten men edilir.
20/1-d Satýþ ve devir iþlemini, siciline iþlenmek üzere üç iþgünü içerisinde ilgili trafik tescil kuruluþu ile vergi dairesine bildirmemek, yeni malik adýna bir ay süreyle geçerli tescile iliþkin geçici belge düzenlememek, 1512 sayýlý Kanunun 112 nci maddesi uyarýnca belirlenen ücret uygulanmaksýzýn satýþ ve devre iliþkin her türlü iþlem karþýlýðýnda belirlenen miktarýn üzerinde ücret almak, Noterlere 1.077,00 TL. Peþin 807,75 TL. 5326 sayýlý Kabahatler Kanununun 22/2 fýkrasý uyarýnca ilgili kamu kurum ve kuruluþunun en üst amiri tarafýndan
20/1-d-8 Ýcra müdürlükleri, vergi dairesi müdürlükleri, milli emlak müdürlükleri ile diðer yetkili kamu kurum ve kuruluþlarý tarafýndan satýþý yapýlan araçlarý satýn alanlar gerekli bilgi ve belgeleri saðlayarak ilgili trafik tescil kuruluþundan bir ay içerisinde adlarýna tescil belgesi almamak, Alýcýsýna 140,00 TL. Peþin 105,00 TL.. Tescil yapýlýncaya kadar Tescil yapýlmadan trafiðe çýkarýlan araçlar, tescil yapýlýncaya kadar trafikten men edilir.
21 Tescil edilen araçlarý trafik belgesi ve tescil plakasý almadan karayoluna çýkarmak, Sürücülere 590,00 TL. Peþin 442,50 TL. 10 Belgeler geçersiz ise süresiz, eksik ise geçici olarak, Eksiklikleri giderilinceye kadar
23 Tescil belgesi, trafik belgesi ve tescil plakalarýný araç üzerinde ve uygun durumda bulundurmadan trafiðe çýkmak, Uymayanlara 66,00 TL. Peþin 49,50 TL. 10 Araçlar Araca ait tescil belgesinin, trafik belgesinin ve tescil plakalarýnýn ibraz edilememsi durumunda, eksik olan belgeler ibraz edilip plakalar araca takýlýncaya kadar, araç trafikten men edilecektir.
25 Tescilsiz olup, karayolunda geçici olarak kullanýlacak araçlarý, geçici trafik belgesi ve geçici tescil plakalarý almadan trafiðe çýkarmak, bu belge ve plakalarý baþka araçta veya süresi bittiði halde kullanmak, Uymayanlara 140,00 TL. Peþin 105,00 TL. 10 Geçici belge ve plakalar Araçlar
26/1 Araçlarda, bulundurulmasý mecburi olan (çalýþma yerini ve þeklini, kapasite ile diðer niteliklerini belirleyen plaka, ýþýk, renk, þekil, sembol ve yazý gibi) ayýrým iþaretlerini bulundurmamak, Sürücülere ve araç iþletenlerine 66,00 TL. Peþin 49,50 TL. 5 Araçlar Aykýrý durumda olan donaným ve yazýlar, giderleri iþletene ait olmak üzere söktürülür, sürücü ayný zamanda araç sahibi deðilse, ayrýca tescil plakasýna da ayný miktar için ceza tutanaðý düzenlenir.
26/2 Araçlarýn dýþýnda bulundurulmasý zorunlu iþaretlerden baþka, araçlara; izin alýnmaksýzýn reklam, yazý, iþaret, resim, þekil, sembol, ilan, flama, bayrak ve benzerlerini takmak, yazmak, sesli ve ýþýklý donanýmlarý bulundurmak, Sürücülere ve araç iþletenlerine 66,00 TL. Peþin 49,50 TL. 5 Aykýrý durumda olan donaným ve yazýlar, giderleri iþletene ait olmak üzere söktürülür, sürücü ayný zamanda araç sahibi deðilse, ayrýca tescil plakasýna da ayný miktar için ceza tutanaðý düzenlenir.
28 Resmi olmayan araçlarýn tescil plakalarýnýn devlet malý araçlarýna ait plaka renginde olmasý, Uymayanlara 140,00 TL. Peþin 105,00 TL. 10 Aykýrýlýðý giderilinceye kadar
30/1-a Servis freni, lastikleri, dýþ ýþýk donanýmýndan yakýný ve uzaðý gösteren ýþýklar ile park, fren ve dönüþ ýþýklarý noksan, bozuk veya teknik þartlara aykýrý olan araçlarý kullanmak, Sürücülere 66,00 TL. Peþin 49,50 TL. 20 Teknik þar tlara uygun hale getirilinceye kadar
30/1-b Diðer eksiklik ve bozukluklarý bulunan araçlarla, görüþü engelleyecek veya bir kaza halinde içindekiler için tehlikeli olabilecek süs, aksesuar, eþya ve çýkýntýlarý olan araçlarý kullanmak, karayolunu kullananlar için tehlike yaratacak þekilde olan veya görüþü engelleyecek ve çevredekileri rahatsýz edecek derecede duman veya gürültü çýkaran araçlarý kullanmak, Sürücülere 140,00 TL. Peþin 105,00 TL. 20 Ýhtar edilir, tekrarý halinde,
31/1-a Özelliklerine ve cinslerine göre, yönetmelikte nitelik ve nicelikleri belirtilen gereçleri, araçlarda bulundurmamak, kullanmamak veya kullanýlýr þekilde bulundurmamak, Sürücülere 66,00 TL. Peþin 49,50 TL. 10 Sürücü ayný zamanda araç sahibi deðilse, ayrýca tescil plakasýna da ayný miktar için ceza tutanaðý düzenlenir.
31/1-b Kamyon, çekici ve otobüslerde takoðraf, taksi otomobillerinde ise taksimetre bulundurmamak, kullanmamak veya kullanýlýr þekilde bulundurmamak, Sürücülere 290,00 TL. Peþin 217,50 TL . 20 Eksikliði giderilinceye kadar Sürücü ayný zamanda araç sahibi deðilse, ayrýca tescil plakasýna da ayný miktar için ceza tutanaðý düzenlenir.
31/2 Takoðraf veya taksimetre cihazlarýný bozuk imal etmek veya bozulmasýna vasýta olmak, bu durumdaki cihazlarý araçlarda kullanmak, Sorumlulara 4.469,00 TL. 3-6 ay
32 Araç üzerinde yapýlan teknik deðiþikliði 30 gün içinde tescil yapan kuruluþa bildirmemek, Uymayanlara 66,00 TL. Peþin 49,50 TL. 10 Yapýlan deðiþiklik belgeleri üzerine iþleninceye kadar
34 Araçlarýn muayene süresini geçirmek, Sürücülere 66,00 TL. Peþin 49,50 TL. 10 Araçlar
35/7 Muayene istasyonu için iþletme belgesi ile yetki verildiði halde, iþletme þartlarýna uymamak veya gerektiði þekilde muayene yapmamak, Muayene istasyonu iþletenlere 1- 4.689,00 TL .2- 7.820,00 TL. 3- 15.640,00 TL. Bir yýl içinde üçüncü tekrarýnda Ýdari para cezasý, 2918 sayýlý Kanun’un 8. maddesi (c) bendi kapsamýnda Ulaþtýrma Bakanlýðýnýn ilgili birimlerince uygulanacaktýr.
36 Sürücü belgesiz araç kullanmak ve sürülmesine izin vermek, Kullananlara ve kullandýranlara 290,00 TL. 1-2 ay, tekrarýnda 2-3 ay Sürücü ayný zamanda araç sahibi deðilse, ayrýca trafik zabýtasýnca tescil plakasýna da ayný miktar için ceza tutanaðý düzenlenir.
37 11 yaþýný bitirmeden bisiklet kullanmak, 13 yaþýný bitirmeden motorsuz taþýt kullanmak veya hayvanlarý tevdi etmek, Kullananlara ve kullandýranlara 66,00 TL. Peþin 49,50 TL.
39/1-a Sürücü belgesi sýnýfýna göre sürmeye yetkili olduklarý araçlar dýþýndaki araçlarý sürmek, Sürücülere ve kullandýranlara 290,00 TL. 1-2 ay, tekrarýnda 2-3 ay 20 Sürücü ayný zamanda araç sahibi deðilse, ayrýca trafik zabýtasýnca araç sahibine de tescil plakasýna göre ayný miktar için ceza tutanaðý düzenlenir ve aracý kullanmaktan men edilir.
39/1-b B, C ve E sýnýfý sürücü belgesi sahiplerinin, araçlarýna yüklü aðýrlýðý 750 kg’ýn üstünde römork takarak kullanmak veya kullandýrmak, Sürücülere ve kullandýranlara 290,00 TL. 1-2 ay, tekrarýnda 2-3 ay 10 Sürücü ayný zamanda araç sahibi deðilse, ayrýca araç sahibine de tescil plakasýna göre ayný miktar için ceza tutanaðý düzenlenir.
42/1-b Sürücü belgesi almak için yanlýþ bilgi veya sahte belge vermek Sürücü adaylarýna 739,00 TL. 2-3 ay
44/1-a Ýkamet adresi deðiþikliklerini tescil kuruluþuna otuz gün içinde bildirmemek, Sürücülere 140,00 TL. Peþin 105,00 TL. 10
44/1-b Araç kullanýrken sürücü belgelerini yanlarýnda bulundurmamak ve yetkililerin her isteyiþinde göstermemek, Sürücülere 140,00 TL. Peþin 105,00 TL. 5
46/2-a Aksine bir iþaret bulunmadýkça, araçlarýný, gidiþ yönüne göre yolun saðýndan, çok þeritli yollarda ise yol ve trafik durumuna göre hýzýnýn gerektirdiði þeritten sürmemek, Sürücülere 140,00 TL. Peþin 105,00 TL. 20
46/2-b Aksine bir iþaret bulunmadýkça, þerit deðiþtirmeden önce gireceði þeritte, sürülen araçlarýn emniyetle geçiþini beklememek, Sürücülere 140,00 TL. Peþin 105,00 TL. 20
46/2-c Aksine bir iþaret bulunmadýkça, trafiði aksatacak veya tehlikeye düþürecek þekilde þerit deðiþtirmek Sürücülere 140,00 TL. Peþin 105,00 TL. 20
46/2-d Aksine bir iþaret bulunmadýkça, gidiþe ayrýlan en soldaki þeridi sürekli olarak iþgal etmek, Sürücülere 140,00 TL. Peþin 105,00 TL. 20
46/2-e Ýki yönlü trafiðin kullanýldýðý dört veya daha fazla þeritli yollarda aksine bir iþaret bulunmadýkça, motosiklet, otomobil, kamyonet ve otobüs dýþýndaki araçlarý kullananlarýn, geçme ve dönme dýþýnda en sað þeridi izlememeleri, Sürücülere 140,00 TL. Peþin 105,00 TL. 20
46/3 Hayvanlarýný ve hayvan sürülerini gidiþ yönüne göre yolun en saðýndan veya imkan olduðunda taþýt yolu dýþýndan götürmemek, Hayvan sürücülerine 140,00 TL. Peþin 105,00 TL.
47/1-a Trafiði düzenleme ve denetimle görevli trafik zabýtasý veya özel kýyafetli ve iþaret taþýyan diðer yetkili kiþilerin uyarý ve iþaretlerine uymamak, Sürücülere 140,00 TL. Peþin 105,00 TL. 20
47/1-b Kýrmýzý ýþýk kuralýna uymamak, Sürücülere 140,00 TL. Peþin 105,00 TL. 20
47/1-c Trafik iþaret levhalarý, cihazlarý ve yer iþaretlemeleri ile belirtilen veya gösterilen hususlara uymamak, Sürücülere 66,00 TL. Peþin 49,50 TL. 20
47/1-d Trafik güvenliði ve düzeni ile ilgili olan ve yönetmelikte gösterilen diðer kural, yasak, zorunluluk veya yükümlülüklere uymamak, Sürücülere 66,00 TL. Peþin 49,50 TL. 20
48/4 Toplu taþým araçlarýnda sigara içmek, Uymayanlara 75,00 TL. peþin 56,25 TL. 5326 sayýlý Kabahatler Kanununun 39/2 fýkrasý uyarýnca.
48/5 Yönetmelik ile belirtilen miktarýn üzerinde alkollü araç kullanmak, Sürücülere 1. defasýnda 590,00 TL. Peþin 442,50 TL. 2. defasýnda 739,00 TL. Peþin 554,25 TL. 3 ve 3′ten fazlasýnda 1.185,00 TL. 3 ve 3′ten fazlasýnda en az 6 ay 20 Geriye doðru 5 yýl içinde; 1.defada 6 ay, 2.defada 2 yýl, 3 ve 3′ten fazlasýnda 5 yýl (mahkemece) Sürücüler Sürücülerden 2. defa alkol aldýðý tespit edilenler Saðlýk Bakanlýðýnca sürücü davranýþlarýný geliþtirme eðitimine tabi tutulurlar, eðitimi baþarýyla tamamlayanlarýn belgeleri süresi sonunda iade edilir, 3 ve 3′ten fazlasýnda ise sürücüler psiko-teknik deðerlendirmeye ve psikiyatri muayenesine tabi tutulurlar, bu deðerlendirme ve muayene sonrasýnda durumu uygun olanlara süresi sonunda belgeleri iade edilir.
48/6 Uyuþturucu veya keyif verici maddeleri alarak araç kullanmak, Sürücülere 1,185,00 TL. 6 ay Sürücü belgesi süresiz Kullanýldýðý takdirde Sürücüler
49/3 Taþýt kullanma süreleri dýþýnda araç kullanmak ve kullandýrmak, Sürücüye, araç sahibine, iþleten veya teþebbüse 66,00 TL. Peþin 49,50 TL. 20 Sürücüler Sürücü ayný zamanda araç sahibi deðilse, araç sahibine de 140,00 TL (Peþin 105,00TL.), ayrýca iþleten veya teþebbüs sahibine de 290,00 TL. (Peþin 217,50 TL) ceza yazýlýr.
51/2-a Hýz sýnýrlarýný % 10’dan % 30’a (otuz dahil) kadar aþmak, Sürücülere 140,00 TL. Peþin 105,00 TL. 10
51/2-b Hýz sýnýrlarýný % 30’dan fazla aþmak, Sürücülere 290,00 TL. Peþin 217,50 TL . 15 Geriye doðru 1 yýl içinde 5 defa ihlal edildiðinde 1 yýl süre ile Sürücü belgesi geri alýnanlarýn süresi sonunda psiko-teknik deðerlendirme ve psikiyatri uzmanýnýn muayenesi sonucunda sürücü belgesi almasýna mani hali olmadýðý anlaþýlanlarýn belgeleri iade edilir.
51/5-a Hýz sýnýrlarýný tespite yarayan cihazlarýn yerlerini belirleyen veya sürücüyü ikaz eden cihazlarý imal veya ithal etmek, Ýmal veya ithal edenlere 1.784,00 TL.den 2.975,00 TL.ye kadar 6-8 ay Cihazlar mahkeme kararýyla müsadere edilir.
51/5-b Hýz sýnýrlarýný tespite yarayan cihazlarýn yerlerini belirleyen veya sürücüyü ikaz eden cihazlarý araçlarda bulundurmak, Ýþletenlere 1,185,00 TL.den 1.784,00 TL’ye kadar 4-6 ay Cihazlar mahkeme kararýyla müsadere edilir.
52/1-a Araçlarýn hýzlarýný, kavþaklara yaklaþýrken, dönemeçlere girerken, tepe üstlerine yaklaþýrken, dönemeçli yollarda ilerlerken, yaya geçitlerine, hemzemin geçitlere, tünellere, dar köprü ve menfezlere yaklaþýrken, yapým ve onarým alanlarýna girerken azaltmamak, Sürücülere 66,00 TL. Peþin 49,50 TL. 15
52/1-b Araçlarýn hýzlarýný, aracýn yük ve teknik özelliðine, görüþ, yol, hava ve trafik durumunun gerektirdiði þartlara uydurmamak, Sürücülere 66,00 TL. Peþin 49,50 TL. 15
52/1-c Diðer bir aracý izlerken, hýzlarýný kullandýklarý aracýn yük ve teknik özelliðine, görüþ, yol, hava ve trafik durumunun gerektirdiði þartlara uydurmadan güvenli bir mesafe býrakmamak, Sürücülere 66,00 TL. Peþin 49,50 TL. 20
52/1-d Kol ve grup halinde araç kullanýrken, araçlar arasýnda diðer araçlarýn güvenle girebilecekleri açýklýk býrakmamak, Sürücülere 66,00 TL. Peþin 49,50 TL. 15
53/1-a Saða dönüþ kurallarýna riayet etmemek, Sürücülere 66,00 TL. Peþin 49,50 TL. 20
53/1-b Sola dönüþ kurallarýna riayet etmemek, Sürücülere 66,00 TL. Peþin 49,50 TL. 20
53/1-c Dönel kavþaklarda dönüþ kurallarýna riayet etmemek, Sürücülere 66,00 TL. Peþin 49,50 TL. 20
53/1-d Dönel kavþaklarda geriye dönüþ kurallarýna riayet etmemek, Sürücülere 66,00 TL. Peþin 49,50 TL. 20
54/1-a Geçme kurallarýna riayet etmemek, Sürücülere 140,00 TL. Peþin 105,00 TL. 20
54/1-b Geçmenin yasak olduðu yerlerden geçmek, Sürücülere 140,00 TL. Peþin 105,00 TL. 20
55 Bir araç tarafýndan geçilirken geçilen araç sürücüsünün geçilme kurallarýna uymamasý, Sürücülere 66,00 TL. Peþin 49,50 TL. 15
56/1-a Þerit izleme ve deðiþtirme kurallarýna uymamak, Sürücülere 66,00 TL. Peþin 49,50 TL. 20
56/1-b Ýki yönlü trafiðin kullanýldýðý taþýt yollarýnda karþý yönden gelen araçlarýn geçiþini zorlaþtýran bir durum varsa geçiþi kolaylaþtýrmak için aracýný sað kenara yanaþtýrmamak, gerektiðinde saða yanaþýp durmamak, daðlýk ve dik yokuþlu karayollarýnda karþýlaþma halinde, çýkan araç için geçiþ güç veya mümkün deðilse, güvenli geçiþi saðlamak üzere, inen araçlarýn, varsa önceden sýðýnma cebine girmemesi, sýðýnma cebi yoksa sað kenara yanaþýp durmamasý, gerektiði hallerde geri gitmemesi, Sürücülere 66,00 TL. Peþin 49,50 TL. 15
56/1-c Önlerinde giden araçlarý güvenli ve yeterli bir mesafeden izlememek (Yakýn takip) Sürücülere 66,00 TL. Peþin 49,50 TL. 20
56/1-d Araçlarýný zorunlu bir neden olmadýkça, diðer araçlarýn ilerleyiþine engel olacak þekilde veya iþaretle belirtilen hýz sýnýrýnýn çok altýnda sürmek, güvenlik nedeni veya verilen herhangi bir talimata uyulmasý dýþýnda, baþkalarýný rahatsýz edecek veya tehlikeye sokacak þekilde gereksiz ani yavaþlamak, Sürücülere 66,00 TL. Peþin 49,50 TL. 10
56/1-e Taþýt yolunun dar olduðu yerlerde aksini gösteren bir trafik iþareti yoksa motorsuz araçlarý kullananlar motorlu araçlara, otomobil, minibüs, kamyonet, otobüs, kamyon, arazi taþýtý, lastik tekerlekli traktör, iþ makineleri, yazýlýþ sýrasýna göre kendisinden öncekilere geçiþ kolaylýðý saðlamamak, Sürücülere 66,00 TL. Peþin 49,50 TL. 20
57/1-a Kavþaklara yaklaþýrken kavþaktaki þartlara uyacak þekilde yavaþlamamak, geçiþ hakký olan araçlara ilk geçiþ hakkýný vermemek, Sürücülere 66,00 TL. Peþin 49,50 TL. 20
57/1-b Trafik zabýtasý veya ýþýklý trafik iþaret cihazlarý veya trafik iþaret levhasý bulunmayan kavþaklarda; 1.Bütün sürücüler geçiþ üstünlüðüne sahip olan araçlara, 2.Bütün sürücüler doðru geçmekte olan tramvaylara, 3.Doðru geçen tramvay hattý bulunan karayoluna çýkan sürücüler bu yoldan gelen araçlara, 4. Bölünmüþ yola çýkan sürücüler bu yoldan geçen araçlara, 5. Tali yoldan ana yola çýkan sürücüler ana yoldan gelen araçlara, 6. Dönel kavþaða gelen sürücüler dönel kavþak içindeki araçlara, 7. Bir iz veya mülkten çýkan sürücüler, karayolundan gelen araçlara ilk geçiþ hakkýný vermemek, Sürücülere 66,00 TL. Peþin 49,50 TL. 20
57/1-c Kavþak kollarýnýn trafik yoðunluðu bakýmýndan farklý olduklarý iþaretlerle belirlenmemiþ ise, motorsuz araç sürücülerinin motorlu araçlara, motorlu araçlardan soldaki aracýn, saðdan gelen araca geçiþ hakkýný vermemesi, Sürücülere 66,00 TL. Peþin 49,50 TL. 20
57/1-d Iþýklý trafik iþaretleri izin verse bile trafik akýþýný engelleyecek bir durum olduðu hallerde kavþaða girmek, Sürücülere 66,00 TL. Peþin 49,50 TL. 20
57/1-e Kavþaklarda gereksiz olarak duraklamak, yavaþlamak, taþýttan inmek veya araçlarýn motorunu durdurmak, Sürücülere 66,00 TL. Peþin 49,50 TL. 20
57/1-f Aksine bir iþaret olmadýkça, bütün kavþaklarda araçlarýn ray üzerinde hareket eden taþýtlara ilk geçiþ hakkýný vermemek, Sürücülere 66,00 TL. Peþin 49,50 TL. 20
58 Aksine bir iþaret bulunmadýkça araçlarýný gidiþ yönlerine göre yolun en sað kenarýnda durdurmamak, yolcularýnýn iniþ ve biniþlerini sað taraftan yaptýrmamak ve yolcularýn da iniþ ve biniþlerini sað taraftan yapmamasý, Sürücülere ve yolculara 66,00 TL. Peþin 49,50 TL. 15
59 Yerleþim birimleri dýþýndaki karayolunda, zorunlu haller dýþýnda duraklamak veya park etmek, zorunlu hallerde gerekli önlemleri almadan duraklamak veya park etmek, Sürücülere 66,00 TL. Peþin 49,50 TL. 20
60/1-a Taþýt yolu üzerinde duraklamanýn yasaklandýðýnýn bir trafik iþareti ile belirtilmiþ olduðu yerlerde duraklamak, Sürücülere 66,00 TL. Peþin 49,50 TL. 10
60/1-b Taþýt yolu üzerinde sol þeritte (raylý sistemin bulunduðu yollar hariç) duraklamak, Sürücülere 66,00 TL. Peþin 49,50 TL. 10
60/1-c Taþýt yolu üzerinde yaya ve okul geçitleri ile diðer geçitlerde duraklamak, Sürücülere 66,00 TL. Peþin 49,50 TL. 10
60/1-d Taþýt yolu üzerinde kavþaklar, tüneller, rampalar, köprüler ve baðlantý yollarýnda ve buralara yerleþim birimleri içinde beþ metre ve yerleþim birimleri dýþýnda yüz metre mesafede duraklamak, Sürücülere 66,00 TL. Peþin 49,50 TL. 10
60/1-e Taþýt yolu üzerinde görüþün yeterli olmadýðý tepelere yakýn yerlerde ve dönemeçlerde duraklamak, Sürücülere 66,00 TL. Peþin 49,50 TL. 10
60/1-f Taþýt yolu üzerinde otobüs, tramvay ve taksi duraklarýnda duraklamak, Sürücülere 66,00 TL. Peþin 49,50 TL. 10
60/1-g Taþýt yolu üzerinde duraklayan veya park edilen araçlarýn yanýnda duraklamak Sürücülere 66,00 TL. Peþin 49,50 TL. 10
60/1-h Taþýt yolu üzerinde iþaret levhalarýna, yaklaþým yönünde ve park izni verilen yerler dýþýnda; yerleþim birimi içinde onbeþ metre ve yerleþim birimi dýþýnda yüz metre mesafede duraklamak Sürücülere 66,00 TL. Peþin 49,50 TL. 10
61/1-a Taþýt yolu üzerinde duraklamanýn yasaklandýðý yerlere park etmek Sürücülere 66,00 TL. Peþin 49,50 TL. 15 Yasaklara aykýrý park edilen araçlar, trafik zabýtasýnca kaldýrýlabilir, masraflar ödenmeden araç teslim edilmez.
61/1-b Taþýt yolu üzerinde park etmenin trafik iþaretleri ile yasaklandýðý yerlerde park etmek Sürücülere 66,00 TL. Peþin 49,50 TL. 10 Yasaklara aykýrý park edilen araçlar, trafik zabýtasýnca kaldýrýlabilir, masraflar ödenmeden araç teslim edilmez.
61/1-c Taþýt yolu üzerinde geçiþ yollarý önünde veya üzerinde park etmek Sürücülere 66,00 TL. Peþin 49,50 TL. 10 Yasaklara aykýrý park edilen araçlar, trafik zabýtasýnca kaldýrýlabilir, masraflar ödenmeden araç teslim edilmez.
61/1-d Taþýt yolu üzerinde belirlenmiþ yangýn musluklarýna her iki yönden beþ metrelik mesafe içinde park etmek Sürücülere 66,00 TL. Peþin 49,50 TL. 10 Yasaklara aykýrý park edilen araçlar, trafik zabýtasýnca kaldýrýlabilir, masraflar ödenmeden araç teslim edilmez.
61/1-e Kamu hizmeti yapan yolcu taþýtlarýnýn duraklarýný belirten levhalara iki yönden onbeþ metrelik mesafe içinde park etmek Sürücülere 66,00 TL. Peþin 49,50 TL. 10 Yasaklara aykýrý park edilen araçlar, trafik zabýtasýnca kaldýrýlabilir, masraflar ödenmeden araç teslim edilmez.
61/1-f Taþýt yolu üzerinde üç veya daha fazla ayrý taþýt yolu olan karayolunda ortadaki taþýt yolunda park etmek Sürücülere 66,00 TL. Peþin 49,50 TL. 10 Yasaklara aykýrý park edilen araçlar, trafik zabýtasýnca kaldýrýlabilir, masraflar ödenmeden araç teslim edilmez.
61/1-g Taþýt yolu üzerinde kurallara uygun þekilde park etmiþ araçlarýn çýkmasýna engel olacak yerlerde park etmek Sürücülere 66,00 TL. Peþin 49,50 TL. 10 Yasaklara aykýrý park edilen araçlar, trafik zabýtasýnca kaldýrýlabilir, masraflar ödenmeden araç teslim edilmez.
61/1-h Taþýt yolu üzerinde geçiþ üstünlüðü olan araçlarýn giriþ ve çýkýþýnýn yapýldýðýnýn belirlendiði iþaret levhasýndan onbeþ metre mesafe içinde park etmek Sürücülere 66,00 TL. Peþin 49,50 TL. 10 Yasaklara aykýrý park edilen araçlar, trafik zabýtasýnca kaldýrýlabilir, masraflar ödenmeden araç teslim edilmez.
61/1-ý Taþýt yolu üzerinde iþaret levhalarýnda park etme izni verilen süre veya zamanýn dýþýnda park etmek Sürücülere 66,00 TL. Peþin 49,50 TL. 10 Yasaklara aykýrý park edilen araçlar, trafik zabýtasýnca kaldýrýlabilir, masraflar ödenmeden araç teslim edilmez.
61/1-j Taþýt yolu üzerinde kamunun faydalandýðý ve yönetmelikte belirtilen yerlerin giriþ ve çýkýþ kapýlarýnýn her iki yönde beþ metrelik mesafe içinde park etmek Sürücülere 66,00 TL. Peþin 49,50 TL. 10 Yasaklara aykýrý park edilen araçlar, trafik zabýtasýnca kaldýrýlabilir, masraflar ödenmeden araç teslim edilmez.
61/1-k Taþýt yolu üzerinde park için yer ayrýlmamýþ veya trafik iþaretleri ile belirtilmemiþ alt geçit, üst geçit ve köprüler üzerinde veya bunlara on metrelik mesafe içinde park etmek Sürücülere 66,00 TL. Peþin 49,50 TL. 15 Yasaklara aykýrý park edilen araçlar, trafik zabýtasýnca kaldýrýlabilir, masraflar ödenmeden araç teslim edilmez.
61/1-l Taþýt yolu üzerinde park etmek için tespit edilen süre ve þeklin dýþýnda park etmek Sürücülere 66,00 TL. Peþin 49,50 TL. 10 Yasaklara aykýrý park edilen araçlar, trafik zabýtasýnca kaldýrýlabilir, masraflar ödenmeden araç teslim edilmez.
61/1-m Taþýt yolu üzerinde belirli kiþi, kurum ve kuruluþlara ait araçlara, yönetmelikteki esaslara göre ayrýlmýþ ve bir iþaret levhasý ile belirlenmiþ park yerlerinde park etmek Sürücülere 66,00 TL. Peþin 49,50 TL. 10 Yasaklara aykýrý park edilen araçlar, trafik zabýtasýnca kaldýrýlabilir, masraflar ödenmeden araç teslim edilmez.
61/1-n Taþýt yolu üzerinde ayrýca yönetmelikte belirtilen haller dýþýnda yaya yollarýnda park etmek Sürücülere 66,00 TL. Peþin 49,50 TL. 10 Yasaklara aykýrý park edilen araçlar, trafik zabýtasýnca kaldýrýlabilir, masraflar ödenmeden araç teslim edilmez.
61/1-o Taþýt yolu üzerinde özürlülerin araçlarý için ayrýlmýþ park yerlerinde park etmek Sürücülere 132,00 TL. Peþin 99,00 TL. 10 Yasaklara aykýrý park edilen araçlar, trafik zabýtasýnca kaldýrýlabilir, masraflar ödenmeden araç teslim edilmez.
62 Yerleþim birimleri içindeki karayolunda, bir trafik iþaretiyle izin verilmedikçe ve yükleme, boþaltma, indirme, bindirme, arýzalanma gibi zorunlu nedenler dýþýnda kamyon, otobüs ve bunlarýn katarlarýný, lastik tekerlekli traktörler ile her türlü iþ makinelerini park etmek. Sürücülere 66,00 TL. Peþin 49,50 TL. 15
63 Araçlarda þartlarýna uygun ýþýk donanýmýný bulundurmamak Sürücülere 290,00 TL. Peþin 217,50 TL.. 10 Uygun olmayan ýþýk donanýmý trafik zabýtasýnca söktürülür.
64/1-a-1 Yerleþim birimleri dýþýndaki karayollarýnda geceleri seyrederken, yeterince aydýnlatýlmamýþ tünellere girerken, benzeri yer ve hallerde (karþýlaþmalar ve öndeki aracý izleme halleri dýþýnda) uzaðý gösteren ýþýklarý yakmamak Sürücülere 66,00 TL. Peþin 49,50 TL. 20
64/1-a-2 Geceleri, yerleþim birimleri dýþýnda karayollarýndaki karþýlaþmalarda, bir aracý takip ederken, bir aracý geçerken yan yana gelinceye kadar ve yerleþim birimleri içinde, gündüzleri ise görüþü azaltan sisli, yaðýþlý ve benzeri havalarda yakýný gösteren ýþýklarýn yakýlmamasý. Sürücülere 140,00 TL. Peþin 105,00 TL 20
64/1-a-3 Kuyruk (arka kenar) ýþýklarýný uzaðý veya yakýný gösteren ýþýklarla birlikte kullanmamak Sürücülere 66,00 TL. Peþin 49,50 TL. 10
64/1-b-1 Gece sis ýþýklarýnýn sisli, karlý ve saðanak yaðmurlu havalar dýþýnda diðer farlarla birlikte yakýlmasý Sürücülere 66,00 TL. Peþin 49,50 TL. 15
64/1-b-2 Dönüþ ýþýklarýný geç anlamýnda kullanmak Sürücülere 66,00 TL. Peþin 49,50 TL.
64/1-b-3 Karþýlaþmalarda ýþýklarý söndürmek Sürücülere 66,00 TL. Peþin 49,50 TL.
64/1-b-4 Öndeki aracý geçiþlerde uyarý için çok kýsa süre dýþýnda uzaðý gösteren ýþýklarýn yakýlmasý Sürücülere 66,00 TL. Peþin 49,50 TL. 15
64/1-b-5 Yönetmelikteki esaslara aykýrý ýþýk takmak ve kullanmak Sürücülere 66,00 TL. Peþin 49,50 TL. 20
64/1-b-6 Sadece park lambalarý ile seyretmek Sürücülere 66,00 TL. Peþin 49,50 TL. 15
65/1-a Taþýma sýnýrý üstünde yolcu almak, Sürücülere 53,00 TL. Peþin 39,75 TL. 10 Ayrýca bütün sorumluluk ve giderler araç iþletenine ait olmak üzere, fazla yolcular en yakýn yerleþim biriminde indirilir.
65/1-b(a) Azami yüklü aðýrlýðý veya izin verilen azami yüklü aðýrlýðý %5′ten % 10 fazlasýna kadar aþmak, Uymayan iþletenlere ve yük gönderenlere 538,00 TL. Peþin 403,50 TL. 1- Ýþleten ile gönderenin ayný olmasý halinde, iþleten ve gönderen için uygulanacak idari para cezalarýnýn toplamý uygulanýr.2- Gönderenin birden fazla olmasý veya tespit edilememesi halinde iþleten ve gönderen için uygulanacak idari para cezalarýnýn toplamý iþletene uygulanýr.
65/1-b(b) Azami yüklü aðýrlýðý veya izin verilen azami yüklü aðýrlýðý %15 fazlasýna kadar aþmak, Uymayan iþletenlere ve yük gönderenlere 1.077,00 TL. Peþin 807,75 TL. 1- Ýþleten ile gönderenin ayný olmasý halinde, iþleten ve gönderen için uygulanacak idari para cezalarýnýn toplamý uygulanýr.2- Gönderenin birden fazla olmasý veya tespit edilememesi halinde iþleten ve gönderen için uygulanacak idari para cezalarýnýn toplamý iþletene uygulanýr.
65/1-b (c) Azami yüklü aðýrlýðý veya izin verilen azami yüklü aðýrlýðý %20 fazlasýna kadar aþmak Uymayan iþletenlere ve yük gönderenlere 1.615,00 TL. Peþin 1.211,25, TL . 1- Ýþleten ile gönderenin ayný olmasý halinde, iþleten ve gönderen için uygulanacak idari para cezalarýnýn toplamý uygulanýr.2- Gönderenin birden fazla olmasý veya tespit edilememesi halinde iþleten ve gönderen için uygulanacak idari para cezalarýnýn toplamý iþletene uygulanýr.
65/1-b (d) Azami yüklü aðýrlýðý veya izin verilen azami yüklü aðýrlýðý %25 fazlasýna kadar aþmak, Uymayan iþletenlere ve yük gönderenlere 2.154,00 TL. Peþin 1.615,50 TL . Gerekli þartlar saðlanýncaya kadar 1- Ýþleten ile gönderenin ayný olmasý halinde, iþleten ve gönderen için uygulanacak idari para cezalarýnýn toplamý uygulanýr.2- Gönderenin birden fazla olmasý veya tespit edilememesi halinde iþleten ve gönderen için uygulanacak idari para cezalarýnýn toplamý iþletene uygulanýr.
65/1-b (e) Azami yüklü aðýrlýðý veya izin verilen azami yüklü aðýrlýðý %25′in üzerinde fazla aþmak, Uymayan iþletenlere ve yük gönderenlere 3.231,00 TL. Peþin 2.423,25 TL . Gerekli þartlar saðlanýncaya kadar 1- Ýþleten ile gönderenin ayný olmasý halinde, iþleten ve gönderen için uygulanacak idari para cezalarýnýn toplamý uygulanýr.2- Gönderenin birden fazla olmasý veya tespit edilememesi halinde iþleten ve gönderen için uygulanacak idari para cezalarýnýn toplamý iþletene uygulanýr.
65/1-c Azami yüklü aðýrlýk veya izin verilen azami yüklü aðýrlýk aþýlmamýþ olsa bile azami dingil aðýrlýklarýný aþmak, Ýþletenlere 538,00 TL. Peþin 403,50 TL.
65/1-d Karayolu yapýsý ve kapasitesi ile trafik güvenliði bakýmýndan tehlikeli olabilecek tarzda yükleme yapmak, Uymayanlara 134,00 TL. Peþin 100,50 TL. 15 Gerekli þartlar saðlanýncaya kadar
65/1-e Tehlikeli ve zararlý maddeleri, gerekli izin ve tedbirleri alýnmadan taþýmak, Uymayanlara 269,00 TL. Peþin 201,75 TL. 15 Gerekli þartlar saðlanýncaya kadar
65/1-f Aðýrlýk ve boyutlarý bakýmýndan taþýnmasý özel izne baðlý olan eþyayý izin almadan yüklemek, taþýmak ve taþýttýrmak. Sürücülere, uymayan iþletenlere ve yük gönderenlere 269,00 TL. Peþin 201,75 TL. 15 Gerekli izinler saðlanýncaya kadar 1- Ýþleten ile gönderenin ayný olmasý halinde, iþleten ve gönderen için uygulanacak idari para cezalarýnýn toplamý uygulanýr. 2- Gönderenin birden fazla olmasý veya tespit edilememesi halinde iþleten ve gönderen için uygulanacak idari para cezalarýnýn toplamý iþletene uygulanýr.
65/1-g Gabari dýþý yük yüklemek, taþýnan yük üzerine veya araç dýþýna yolcu bindirmek 1-Uymayan iþletenlere 2-Yük gönderenlere 1-538,00 TL. 2-1077,00 TL. Peþin 1-403,50 TL. Peþin 2-807,75 TL. 1- Ýþleten ile gönderenin ayný olmasý halinde, iþleten ve gönderen için uygulanacak idari para cezalarýnýn toplamý uygulanýr. 2- Gönderenin birden fazla olmasý veya tespit edilememesi halinde iþleten ve gönderen için uygulanacak idari para cezalarýnýn toplamý iþletene uygulanýr. 3-Ayrýca, bütün sorumluluk ve giderler araç iþletenine ait olmak üzere,fazla yolcular en yakýn yerleþim biriminde indirilir.
65/1-h Yükü, karayoluna deðecek, düþecek, dökülecek, saçýlacak, sýzacak, akacak, kayacak, gürültü çýkaracak þekilde yüklemek. Uymayanlara 134,00 TL. Peþin 100,50 TL. 15 Gerekli þartlar saðlanýncaya kadar
65/1-i Yükü, her çeþit yolda ve yolun her eðiminde dengeyi bozacak, yoldaki bir þeye takýlacak ve sivri çýkýntýlar hasýl edecek þekilde yüklemek, Uymayanlara 134,00 TL. Peþin 100,50 TL. 15 Gerekli þartlar saðlanýncaya kadar
65/1-j Sürücünün görüþüne engel olacak, aracýn sürme güvenliðini bozacak ve tescil plakalarý, ayýrým iþaretleri, dur ve dönüþ ýþýklarý ile yansýtýcýlarý örtecek þekilde yükleme yapmak, Uymayanlara 134,00 TL. Peþin 100,50 TL. 15 Gerekli þartlar saðlanýncaya kadar
65/1-k Çeken ve çekilen araçlarla ilgili þartlar ve tedbirler yerine getirilmeden araçlarý çekmek, Uymayanlara 134,00 TL. Peþin 100,50 TL. 15 Gerekli þartlar saðlanýncaya kadar
65/4 Aðýrlýk ve boyut kontrol mahallerinde iþaret, ýþýk, ses veya görevlilerin dur ikazýna raðmen tartý veya ölçü kontrolüne girmeden seyrine devam etmek, Ýþletenlere 1.077,00 TL. Peþin 807,75 TL. Tescil plakalarýna göre idari para cezasý uygulanýr.
66 Ayrý bisiklet yolu varsa, bisiklet ve motorlu bisikletlerin taþýt yolunda; bisiklet, motorlu bisiklet ve motosikletlerin yayalarýn kullanmasýna ayrýlmýþ yerlerde, bunlardan ikiden fazlasýnýn taþýt yolunun bir þeridinde yan yana sürülmesi; Bisiklet sürenlerin en az bir elleri, motorlu bisiklet sürenlerin manevra için iþaret verme hali dýþýnda iki elleri ve motosiklet sürenlerin devamlý iki elleri ile taþýtlarýný sürmeleri ve yönetmelikte belirtilen güvenlik þartlarýna uymamalarý; Bisiklet, motorlu bisiklet ve sepetsiz motorsiklet sürücülerinin, sürücü arkasýnda yeterli bir oturma yeri olmadýkça baþka kiþileri bindirmeleri ve yönetmelikte belirtilen sýnýrdan fazla yük taþýmalarý; Sürücü arkasýnda ayrý oturma yeri olan bisiklet, motorlu bisiklet ve sepetsiz motosikletlerde bir kiþiden fazlasýnýn taþýnmasý Sürücülere 140,00 TL. Peþin 105,00 TL.. 15
67 Sürücülerin, park yapmýþ taþýtlar arasýndan çýkarken, duraklarken taþýt yolunun saðýna veya soluna yanaþýrken, saða veya sola dönerken, karayolunu kullananlar için tehlike doðurabilecek ve bunlarýn hareketlerini zorlaþtýracak þekilde davranmalarý; Yönetmelikte belirtilen þartlar dýþýnda geriye dönmeleri veya geriye gitmeleri, izin verilen hallerde bu manevralarý yapacak sürücülerin, karayolunukullananlar için tehlike veya engel yaratmalarý, Dönüþlerde veya þerit deðiþtirmelerde sürücülerin niyetlerini dönüþ iþaret ýþýklarý veya kol iþareti ile açýkça ve yeterli þekilde belirtmemeleri, verilen iþaretlerin manevra süresince devam etmemesi ve biter bitmez sona erdirilmemesi, Sürücülere 66,00 TL. Peþin 49,50 TL. 20
68/1-a-1 Yönetmelikte belirtilen tedbirleri almadan, diðer yayalar için ciddi rahatsýzlýk verecek boyutta eþyalarý itmek veya taþýmak, taþýt yolunun en sað þeridinden fazla kýsmýný iþgal etmek, gece ve gündüz görüþün az olduðu hallerde çarpmayý önleyici uyarýcý tedbirleri almamak. Yayalara 66,00 TL. Peþin 49,50 TL.
68/1-a-2 Yayalarýn yürümesine ayrýlmýþ kýsýmlarýn kullanýlmasýnýn mümkün olmadýðý veya bulunmadýðý hallerde, taþýt trafiðini tehlikeye düþürecek þekilde taþýt yolunda yürümek Yayalara 66,00 TL. Peþin 49,50 TL.
68/1-a-3 Her iki tarafta da yaya yolu ve banket bulunmayan veya kullanýlýr durumda olmayan iki yönlü trafiðin kullanýldýðý karayollarýnda, taþýt yolunun sol kenarýný izlememek Yayalara 66,00 TL. Peþin 49,50 TL.
68/1-b-1 Yaya ve okul geçitlerinin bulunduðu yerlerdeki geçitlerde, yayalar için ýþýklý iþaret olduðu halde bu iþaretlere uymamak Yayalara 66,00 TL. Peþin 49,50 TL.
68/1-b-2 Karþýdan karþýya geçiþlerde iþaretlere riayet etmemek Yayalara 66,00 TL. Peþin 49,50 TL.
68/1-b-3 Iþýklý iþaret veya yetkili kiþilerin bulunmadýðý geçitlerde ve kavþaklarda, yaklaþan aracýn uzaklýk ve hýzýný gözönüne almadan veya gözönüne aldýðý halde uygun zamanda geçmemek Yayalara 66,00 TL. Peþin 49,50 TL.
68/1-c Yaya yollarýnda, geçitlerde veya zorunlu hallerde; taþýt yolu üzerinde trafiði tehlikeye düþürecek davranýþlarda bulunmak Yayalara 66,00 TL. Peþin 49,50 TL.
69/1 Yerleþim yerleri dýþýndaki karayollarýnda, taþýt yolu üzerinde; zorunlu haller dýþýnda hayvan bulundurmak, binek hayvanlarý ve sürüler ile elle sürülen araçlarý trafik kurallarýna uymadan sevk ve idare etmek veya ettirmek, baþýboþ býrakmak Uymayanlara 66,00 TL. Peþin 49,50 TL.
69/2 Baþýboþ hayvan býrakma yasaðýna riayet etmeyerek, trafik kazasýna sebebiyet vermek Uymayanlara 3 ay
70 Gerekli makamdan izin almadan yarýþ ve koþu düzenlemek Uymayanlara 290,00 TL. Peþin 217,50 TL. Görevlilerce derhal durdurulur.
71 Geçiþ üstünlüðüne haiz araçlarý kullanýrken diðer geçiþ üstünlüðüne haiz araçlarla karþýlaþmalarýnda birbirlerine ilk geçiþ hakkýný vermemek ve zorunluluk olmadýðý halde geçiþ üstünlüðü hakkýný kullanmak Sürücülere 66,00 TL. Peþin 49,50 TL. 15
72 Ses, müzik, görüntü ve haberleþme cihazlarýný þartlarýna uygun olmadan araçlarda bulundurmak, bu tür cihazlarý kamunun rahat ve huzurunu bozacak þekilde kullanmak Sürücülere 66,00 TL. Peþin 49,50 TL. 10 Cihazlar araçlardan söktürülür.
73 Araçlarý, kamunun rahat ve huzurunu bozacak veya kiþilere zarar verecek þekilde saygýsýzca sürmek, araçlardan bir þey atmak veya dökmek, seyir halinde cep veya araç telefonu ile benzer haberleþme cihazlarýný kullanmak Uymayanlara 66,00 TL. Peþin 49,50 TL. 10
74 Görevli bir kiþi veya ýþýklý trafik iþareti bulunmayan, ancak baþka bir trafik iþareti ile belirlenmiþ yaya veya okul geçitlerine yaklaþýrken, araçlarýný yavaþlatmamak ve bu geçitlerden geçen veya geçmek üzere bulunan kiþilere ve öðrencilere ilk geçiþ hakkýný vermemek. Sürücülere 140,00 TL. Peþin 105,00 TL. 20
75 Okul taþýtlarýnýn “DUR” iþaretini yaktýklarý hallerde diðer araçlarýn durmamasý; “DUR” iþaretinin öðrencilerin binmeleri veya inmeleri sýrasýnda ve yönetmelikte belirtilen hallerde yakýlmamasý bu ýþýklarýn gereksiz ve amaç dýþý kullanýlmasý Sürücülere 140,00 TL. Peþin 105,00 TL. 15
76 Sürücülerin demiryolu geçitlerini, geçidin durumuna uygun olmayan hýzla geçmeleri, ýþýklý veya sesli iþaretin vereceði “DUR” talimatýna uymamalarý, taþýt yolu üzerine indirilmiþ veya indirilmekte olan tam veya yarým bariyerler varken geçide girmeleri ,ýþýklý iþaret ve bariyerle donatýlmamýþ demiryolu geçitlerini geçmeden önce, sürücülerin durmalarý, herhangi bir demiryolu aracýnýn yaklaþmadýðýna emin olduktan sonra geçmemeleri. Sürücülere 140,00 TL. Peþin 105,00 TL. 20
77/1-b Gözleri görmeyen ve yönetmelikte gösterilen özel iþaret ve benzerlerini taþýyan kiþilerin, taþýt yolu üzerinde bulunmalarý halinde, sürücülerin yavaþlamamalarý ve gerekiyorsa durmamalarý ve yardýmcý olmamalarý Sürücülere 140,00 TL. Peþin 105,00 TL 15
77/1-c Bir yetkili veya görevli yönetimindeki yürüyüþ kollarý arasýndan geçmek Sürücülere 66,00 TL. Peþin 49,50 TL. 10
78/1-a Emniyet kemeri bulundurulmasý zorunluluðu olan araçlarda emniyet kemeri bulundurmamak ve kullanmamak, Uymayanlara 66,00 TL. Peþin 49,50 TL. 15
78/1-b Motosikletlerde sürücülerin koruma baþlýðý ve gözlüðü, yolcularýn ise koruma baþlýðý bulundurmamasý ve kullanmamasý Uymayanlara 66,00 TL. Peþin 49,50 TL. 15
79 Karayolu üzerinde, park yerlerindeki araçlar için, yetkisiz olarak park ücreti almak Uymayanlara 66,00 TL. Peþin 49,50 TL.
81/1-a Kaza mahallinde durmamak ve trafik güvenliði için gerekli tedbirleri almamak Uymayanlara 140,00 TL. Peþin 105,00 TL. 20
81/1-b Kazalarda; ölen, yaralanan veya maddi hasar var ise bu kaza can ve mal güvenliðini etkilemiyorsa, sorumluluðunun tespitine yarayan iz ve delil dahil kaza yerindeki durumu deðiþtirmek Sürücülere 290,00 TL. Peþin 217,50 TL.
81/1-c Trafik kazalarýna karýþanlarýn, kazaya karýþan kiþiler tarafýndan istendiði takdirde kimliðini, adresini, sürücü ve trafik belgesi ile sigorta poliçe tarih ve numarasýný bildirmemesi ve göstermemesi Uymayanlara 140,00 TL. Peþin 105,00 TL. 10
81/1-d Kazayý yetkililere bildirmemek, kaza yerinden ayrýlmak Uymayanlara 140,00 TL. Peþin 105,00 TL. 20
81/1-e Kazaya sebebiyet verenlerin karþý tarafýn bulunmamasý halinde durumu zabýtaya veya diðer þahsa bildirmemek Uymayanlara 140,00 TL. Peþin 105,00 TL. 15
81/3 Yaralanmalý veya ölümlü kazalarda zabýtadan izin alýnmadan olay yerinden ayrýlmak Sürücülere 290,00 TL. Peþin 217,50 TL . 20
82/1-a Kazaya karýþan araç sürücülerinin veya kaza mahallinden geçen araç sürücülerinin ilk yardým önlemleri almamasý, zabýtaya ve saðlýk kuruluþuna haber vermemesi Sürücülere ve uymayanlara 140,00 TL. Peþin 105,00 TL. 20
82/1-b Þehirlerarasý akaryakýt istasyonlarýnda saðlýk malzemesi bulundurmamak Sahip ve iþletenlere 140,00 TL. Peþin 105,00 TL.
82/1-c Tamirhane, servis istasyonu ve garaj gibi yerlere ölüm veya yaralanma ile sonuçlanan bir kaza geçirmiþ olduðu belli olan veya üzerinde suç belirtisi bulunan bir araç gelince, en yakýn zabýtaya haber vermemek ve deftere iþlememek Sahip ve sorumlulara 140,00 TL. Peþin 105,00 TL.
91 Zorunlu mali sorumluluk sigortasý yaptýrmamak Uymayanlara 66,00 TL. Peþin 49,50 TL. 10 Eksikliði gideri-linceye kadar
94 Sigorta müddetinin sona ermesi veya iþletenin deðiþmesi halinde belirlenen müddetler içerisinde durumu ilgili sigorta þirketine bildirmemek Ýþletenlere ve sigortacýlara 66,00 TL. Peþin 49,50 TL.
98 Mali sorumluluk sigortasý sýnýrlarý kapsamýnda yaralanan kimselerin tedavi giderlerini baþvurma tarihinden itibaren 8 iþ günü içerisinde ödememek Sigortacýlara 4.469,00 TL.
99 Zarar gören kiþilerin kaza veya zarara iliþkin belgelerin ibrazýný müteakip 8 iþ günü içinde, zorunlu mali sorumluluk sigortasý sýnýrlarý içerisinde kalan miktarlarý hak sahibine ödememek Sigortacýlara 4.469,00 TL.
101 Zorunlu mali sorumluluk sigortasýný yapmamak Sigorta þirketlerine 4.469,00 TL.
104 Gözetim, onarým bakým, alým, satým veya araçta deðiþiklik yapýlmasý amacýyla kendisine teslim edilen araçlarýn zorunlu mali sorumluluk sigortasýný yaptýrmamak Mesleki faaliyette bulunanlara 4.469,00 TL. Bu sigortayý yaptýrmayan teþebbüs sahiplerinin iþ yerleri, mahallin en büyük mülki amirince 15 güne kadar faaliyetten men edilir.
118 Trafik ihlalinin yapýldýðý tarihten geriye doðru 1 yýl içerisinde 100 ceza puanýný doldurmak Sürücülere 1.defasýnda 2 ay 2.defasýnda 4 ay 3.defasýnda Ceza puaný nedeniyle sürücü belgesi geri alýnanlar; birinci defa eðitime, ikinci defa da psiko-teknik deðerlendirme ve psikiyatri uzmanýnýn muayenesine tabi tutulurlar, muayene sonucunda sürücülük yapmasýna engel hali yoksa belgesi iade edilir.
118/5 Asli kusurlu olarak, ölümle sonuçlanan trafik kazalarýna sebebiyet vermek Sürücülere 1 yýl (Mahkemece)
118/7 Sürücü belgeleri geri alýndýðý halde, geri alma süresi içerisinde araç kullanmak Kullandýranlara ve kullandýranlara 290,00 TL. 1. 2 ay, tekrarýnda 2-3 ay Sürücü ayný zamanda araç sahibi deðilse, ayrýca, trafik zabýtasýnca tescil plakasýna da ayný miktar için ceza tutanaðý düzenlenir.
123/4 Yazýlý uyarýya raðmen belirlenecek süre içinde kurslarýný kanun ve yönetmelik þartlarýna uygun duruma getirmemek Kurs sahiplerine 739,00 TL. Kurs 15 günden az olmamak üzere mülki amirlerce geçici olarak kapatýlýr.
123/5 Gerekli makamdan izin ve belge almadan sürücü kurslarý açmak, Kurs sahiplerine 4.469,00 TL. 3-6 ay Belge alýnmadan açýlan kurslar zabýtaca kapatýlýr.
125/3 Radyo ve televizyonlarda, trafik eðitimine iliþkin programlara haftada 30 dakika yer vermemek Uymayanlara Bu madde hükmüne uymayanlara 3984 sayýlý Kanuna göre iþlem yapýlýr.
Ek-2 Araçlarý motorlu araç tescil ve trafik belgesinde gösterilen maksadýn dýþýnda kullanmak ve sürülmesine izin vermek Sürücülere ve araç sahiplerine 590,00 TL. Peþin 442,50 TL. 15 gün Sürücü ayný zamanda araç sahibi deðilse, ayrýca, tescil plakasýna da ayný miktar için ceza tutanaðý düzenlenir.
Ek-8 Zorunlu mali sorumluluk sigortasý yaptýranlar ile sigorta yaptýrýlan araçlara ait bilgileri Türkiye Sigorta ve Reasürans Þirketleri Birliðine göndermemek, sigortasýný yaptýrmamýþ iþletenleri tespit amacýyla zorunlu mali sorumluluk sigortasý poliçeleri ile ilðili olarak Ýçiþleri Bakanlýðýnca istenecek bilgileri vermemek. Sigorta þirketlerine 4.469,00 TL.

Yorum Yapın

Scroll to top